empty
home   /   voorwaarden

Voorwaarden


Bestellen
U kunt per email, schriftelijk of ook telefonisch bestellen.
Na ontvangst van uw bestelling zenden wij via de mail een factuur als orderbevestiging met alle bank/betalingsgegevens.

Betalingen
Betalingen middels het zenden van contant geld of cheques zijn helaas niet mogelijk. In geval van verlies zijn wij niet aansprakelijk.
Contant/ PIN betalen is wel mogelijk wanneer u de klokken/objecten in ons atelier ophaalt.
De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Bestellingen dienen vooruit betaald te worden zoals is aangegeven in de bevestiging-email.

Verzendkosten
U betaald binnen Nederland € 7,50 verzendkosten excl. BTW. 
Verzendkosten voor het buitenland kunt u bij ons opvragen.

Levertijd
Twee (2) tot vier (4) werkdagen na ontvangst van de betaling kunt u doorgaans uw bestelling verwachten tenzij anders wordt aangegeven, u ontvangt hier dan tijdig bericht van. Tot het moment van verzending heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door FerdideBruijn.nl geleverde producten rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
 
Controleer de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd bij FerdideBruijn.nl te melden. Wanneer een verpakking beschadigd is, graag een foto hiervan mailen aan FerdideBruijn.nl.
ls aangetoond dat een product niet aan de koopovereenkomst beantwoordt, dan heeft FerdideBruijn.nl de keuze het product te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de aankoopprijs terug te betalen.

Retourneren
Als u een product om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering gratis aan FerdideBruijn.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Geretourneerde producten worden in dit geval alleen geaccepteerd als het product geheel onbeschadigd en nog bruikbaar is. Het aankoopbedrag wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen door FerdideBruijn.nl terugbetaald.
Een uitzondering hierop is wanneer een product custom-made naar wensen van de klant geproduceerd is en dus geen standaard product meer is. Dan is er een verplichting tot afname en betaling van het product. 

FerdideBruijn.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en FerdideBruijn.nl, dan wel tussen FerdideBruijn.nl en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van FerdideBruijn.nl.
Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alosery Art & Design in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Alosery Art & Design vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling. Alosery Art & Design mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Onverminderd de overige aan Alosery Art & Design toekomende rechten, heeft Alosery Art & Design in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij FerdideBruijn.nl. Door een bestelling bij de FerdideBruijn.nl te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 
  

Heeft u interesse in een van mijn objecten?
Kom dan langs in mijn atelier!

contact